Real metro

Login

Search

สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ปี 52

Content View Hits : 108283

การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Monday, 16 August 2010 13:25

       คณะกรรมการประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2553 เพื่อทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงละคอน ชั้น 16 อาคาร ดร. เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 

Page 25 of 28

francaisporno.com hot sex videos xxx movies ipornmovies free porn movies tubevaporn www.thatpornvideos.com heresyouporn youvideoporno.net sistie