Real metro

Login

Search

สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้งแต่ปี 52

Content View Hits : 108287

หลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2

          สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจและทักษะของการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รวมทั้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา (สกอ.)  ได้  การจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากวิทยากรกลางของ สกอ. คือ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย  ธนาพงศธร ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่  26 – วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 (รวมทั้งสิ้น 3 วัน) ณ ห้องประชุม A3-301 ชั้น 3 อาคาร A3 (อาคาร 14 เดิม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต türk porno


ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


francaisporno.com hot sex videos xxx movies ipornmovies free porn movies tubevaporn www.thatpornvideos.com heresyouporn youvideoporno.net sistie